ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
90772   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางเพ็ญจิต กุลาศรี
ตำแหน่ง :
ครู (ศพด. อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 080-7434369
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเกษฎาพร ทรงแสงจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ : --------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปริญชญา วันศรี
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑารัตน์ จอนเคอร์
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิตยา สาสิม
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์วัด บ้านวังจาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเทียมใจ ศรีอุดม
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจรูญลักษณ์ ศรีเคนขันธ์
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปรานอม ละแมนชัย
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปรียาวัลย์ พลดร
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกุสุมาภรณ์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ครู (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชัชฎาภรณ์ จันพยับ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์วัด บ้านวังจาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดุษณี ศิริอุเทน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกรรณิการ์ สุริยะมาตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวหนึ่งฤทัย บรรพแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทัศนีย์ อิติบุตรตา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ วัดบ้านวังจาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกมลทิพย์ ศรีทองนาค
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุมาพร ภูศรีโสม
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุษบา ขนเปี้ยม
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสมพร ดีนัก
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ วัดบ้านวังจาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกมล ทรัพย์ชุมพล
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิรินทร์พร พรมหาลา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพวงผกา สุธรรมราช
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิชุดา นารีคำ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกมลชนก ดวงจันทร์โชติ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปัญทิตา ดรลุนวัด
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสำลี ใจชุ่ม
ตำแหน่ง :
คนครัว (ศูนย์ อบต.ดอนกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกุสุมา วรรณศรี
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเทียรทอง ขาวพา
ตำแหน่ง :
คนครัว (ศูนย์วัด บ้านวังจาน)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1