ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
90772   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ ในการอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 2554  

ลงข่าว : 05/07/2555

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
 
ที่     / 2554
เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจ ในการอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการ
ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2554
 
…………………………………………….
 
                   ด้วย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการประชาชน โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มารองรับเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวดเร็ว และโปร่งใส และเพื่อให้การดำเนินการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
                   ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จึงขอมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ    และปฏิบัติราชการในการให้การบริการประชาชน ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
 
                   1. นายทองคำ   ดามะหาด         ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
                       มอบอำนาจให้รับผิดชอบงาน สำนักปลัด , ส่วนการคลัง
                   2. นายสมพงษ์   ศรีเศรษฐา        ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
                      มอบอำนาจให้รับผิดชอบงาน ส่วนโยธา , ส่วนการศึกษา ฯ , ส่วนสวัสดิการฯ         
 
                   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจได้กำหนดแนวทาง ระยะเวลา และขั้นตอนในการให้บริการต่อไป
 
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
 
                             สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554                                   (นายวิบูลย์  ดรินทร์)
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง


เข้าชม : 45