ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
90771   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
17/06/2564 : การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17/06/2564 : การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17/06/2564 : การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17/06/2564 : การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
01/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตปี2564 รอบ 6 เดือนแรก
01/03/2564 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31/03/2564 : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
05/01/2564 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
14/03/2564 : แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
21/03/2564 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
02/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/02/2563 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
09/02/2564 : ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานการเงินการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
13/07/2563 : ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอก
27/05/3106 : ผู้บริหาร บุคลากร เเละครูฝ่ายวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ดอนกลาง เข้าร่วมรับฟังการถอดบทเรียนของโครงการหลักสูตรเเนวใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย โดย ท่านอาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) Social Distancing "การเว้นระยะห่า
04/06/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
04/06/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/06/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
04/06/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19/07/2562 : เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3 บริเวณที่นานนายเกรียงศักดิ์ เกตุเสนา และนายบุญเหลือ ร่มจันทร์ บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 (ปร4.ปร5 แบบแปลน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>