นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
98800   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551
 • การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก...
 • เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน...
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน...
 • มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นา...
  มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นา...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์ร...
  การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์ร...
 • ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด...
  ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด...
 • โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
 • โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบข...
  ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบข...
 • โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธ...
  โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริห...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริห...
 • วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า...
  วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย...
 • โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ปร...
  โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ปร...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน...
  โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน...
 • โครงการปลูกหญ้าแฝกเฮลิมพระเกียรติถวาย...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฮลิมพระเกียรติถวาย...
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนกลาง
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เรื่อง ขอติดประกาศรายงานงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 28/12/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 17
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 28/12/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 19
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
ลงข่าว : 18/10/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 60
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 01/10/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสูง-ดอนน้อย บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/09/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 51
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ 5 สายทางระหว่างสามแยกทางหลวง -ฝายหลวง ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านวังจาน หมู่ที่ 2 สายทางบ้านวังจาน - ลง อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางพรรณี ศิริชา ถึง ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านวังจาน ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขที่ 33 ตำบลดอนกลาง(รายลำเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 222 ถึง ศาลาพักริมทาง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 222 ถึง ศาลาพักริมทาง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ 5 สายทางระหว่างสามแยกทางหลวง -ฝายหลวง ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางพรรณี ศิริชา ถึง ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านวังจาน ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบ ของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านวังจาน หมู่ที่ 2 สายทางบ้านวังจาน - ลง อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลดอนกลาง (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบที่ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขที่ 33 ตำบลดอนกลาง(รายลำเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 แบบแปลนรายการประกอบแบบของ อบต.ดอนกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21600-2167
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว22791
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตะลุยหินร่อง
หินร่อง จ.มหาสารคาม
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมทางหลวง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ออมสิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ