ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
90776   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551
 • มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นา...
  มอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส นา...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์ร...
  การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์ร...
 • ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด...
  ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด...
 • โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
 • โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดจำแผนพัฒน...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบข...
  ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำ ชี้แจงระเบียบข...
 • โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธ...
  โครงการสนับสนุนการปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริห...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริห...
 • วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า...
  วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย...
 • โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ปร...
  โครงการตำบลมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด ปร...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน...
  โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน...
 • โครงการปลูกหญ้าแฝกเฮลิมพระเกียรติถวาย...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฮลิมพระเกียรติถวาย...
 • ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง...
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง...
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ...
  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษ...
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนกลาง
ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสูง-ดอนน้อย บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/09/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาหมู่บ้าน- บ้านวังแคน หมู่ที่ 11 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/09/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังจาน-โป่งนางแอ่น บ้านวังจาน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 294.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.03 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1176.00 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/09/2564 โดย : อบต.ดอนกลาง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านทิพโสต หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 27/09/3107 โดย : อบต.ดอนกลาง 6
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
14/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200มิลลิลิตรของสถานศึกษาสังกัด สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน ต.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน 22 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21600-2167
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว22791
ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/22856-22858,22860-22861
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/-
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/21981
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตะลุยหินร่อง
หินร่อง จ.มหาสารคาม
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธ.ธกส
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน