องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.tamboldonklang.com
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
123769   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551
ภาพกิจกรรม อบต.ดอนกลาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 ...
  วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 ...
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประส...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประส...
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัด...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัด...
 • วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นำโดยท่านนา...
  วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นำโดยท่านนา...
 • วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ได้จั...
  วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ได้จั...
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน 256...
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน 256...
 • ปรัะชุมร่วมกันทั้ง 3 กองทุน
  ปรัะชุมร่วมกันทั้ง 3 กองทุน
 • วันจันทร์ที่ 30  พฤษภาคม 2565 นำโ...
  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นำโ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง NO GIF...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง NO GIF...
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565...
  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565...
 • โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน...
  โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน...
 • โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณ...
  โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณ...
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  น...
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 น...
 • วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยท...
  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยท...
 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมแ...
  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมแ...
 • นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้นำทุก...
  นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้นำทุก...
 • วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำ...
  วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำ...
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 น...
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 น...
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอนกลาง
0830813064
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0826851536
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

ถ.หนองเขื่อน-หนองแหน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
043-997521 043-997521 saraban@tamboldonklang.com
0898612717
0830813064
043-997521
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โทร.043-997521

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-62-0038 ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-41-0007,420-51-0008,420-55-0013,420-55-0014,420-61-0020 สำนักปลัด อบต.ดอนกลาง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter)ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ